به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

قوانین مالیات بر ارزش افزوده-فصل دهم-سایر مقررات

فصل دهم-سایر مقررات

ماده ۴۶

کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می شود، مشمول حکم ماده (۱۶۰ )قانون امور گمرکی می باشد.

ماده ۴۷

پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

ماده 48

متن زیر جایگزین ماده (۲۳۸ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده ۲۳۸ -در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول/ مسئولین مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مؤدی نظر مسؤول/ مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع نمایند.

ماده 49

متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۳۹ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»تبصره - در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (۱ )و قسمت أخیر تبصره (۲ )ماده (۲۰۳ )و ماده (۲۰۸ )این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارجاع می گردد.«

ماده 50

ماده ۵۰ -متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴ )قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد: »ماده ۲۴۴ -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده ، هیأت حل اختلاف مالیاتی است . هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

چک لیست مالیاتیت رو چک کردی؟

چک لیست مالیاتی رهافام

ماده ۵۱

متن زیر جایگزین ماده (۲۵۱ )قانون مالیات های مستقیم می شود و به این قانون تسری می یابد:
»ماده ۲۵۱ -مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.«

ماده۵۲

در بند (۳ )ماده(۲۵۵ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی« به عبارت »نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده(۲۵۸ )این قانون« تغییر می یابد.

ماده۵۳

تبصره ذیل به ماده(۲۵۸ )قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:
»تبصره- حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.«

ماده ۵۴

در تبصره (۲ )ماده (۲۷۴ )قانون مالیات های مستقیم عبارت »سازمان امور مالیاتی کشور« جایگزین عبارت »دادستانی انتظامی مالیاتی« می گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (به استثنای ماده (۲۱۷ ))به این قانون تسری می یابد

ماده ۵۵

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد:

ماده ۵۶

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست:

ماده ۵۷‌

این قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده ‌و یکصد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قوانین مالیات بر ارزش افزوده رو میدونید؟

قوانین مالیات بر ارزش افزوده

ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده

ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤدیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.

خدمات مالیاتی رهافام