به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

متن ماده 131

متن ماده 131 مالیات

متن ماده 131 مالیات بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 به شرح زیر است:

ماده 131 ق.م.م: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به شرح زیر تعیین می‌شود:

تا میزان پانصد میلیون ريال (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)
نسبت به مازاد پانصد میلیون ريال (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)
نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره 1

به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

چک لیست مالیاتیت رو چک کردی؟

چک لیست مالیاتی رهافام

سازمان مالیاتی به موجب تصویب‌نامه شماره 77899/ت‌59727‌ه‍ مورخ 1401/5/9، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و …) طبقه اول را به مبلغ 2,000,000,000 ريال و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و …) طبقه دوم را به مبلغ 4,000,000,000 ريال افزایش داد.

جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نرخهای جدید این ماده قانونی (مصوب 1401/5/9) به شرح زیر است: