به موسسه مالیاتی حسابداری رهافام خوش آمدید!
موسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتیموسسه حسابداری مالیاتی
02188854146
02145293
info@hesabdarkomak.com
تهران، ابتدای بلوار کشاورز،پلاک 31 طبقه سوم جنوبی

قانون مالیاتهای مستقیم

فصل اول - مالیات سالانه املاک  از ماده 3 تا ماده 9
فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی  از ماده 10 تا ماده 11 فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر از ماده 12 تا ماده 16

 


فصل چهارم- مالیات بر ارث
از ماده 17 تا ماده 43

 
 

فصل پنجم - حق تمبر
از ماده 44 تا ماده 51

 

فصل اول - مالیات بردرآمد املاک
از ماده 52 تا ماده 80


فصل دوم - مالیات بردرآمد کشاورزی
ماده 81


فصل سوم- مالیات بردرآمد حقوق
از ماده 82 تا ماده 92

  

فصل چهارم-  مالیات بردرآمد مشاغل
از ماده 93 تا ماده 104

 
فصل پنجم - مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
از ماده 105 تا ماده 118

 


فصل ششم-  مالیات درآمد اتفاقی
از ماده 119 تا ماده 128

 فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف
از ماده 129 تا ماده 131
فصل اول -  معافیت ها
از ماده 132 تا ماده 146

 
فصل دوم - هزینه های قابل قبول و استهلاک
از ماده 147 تا ماده 151


فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی
از ماده 152 تا ماده 154

 فصل چهارم- مقررات عمومی
از ماده 155 تا ماده 176

 

  

فصل پنجم - وظایف مودیان
از ماده 177 تا ماده 181


 

فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث
از ماده 182 تا ماده 188


فصل هفتم -تشویقات و جرائم مالیاتی
از ماده 189 تا ماده 202
فصل هشتم-ابلاغ
از ماده 203 تا ماده 209 

فصل نهم-وصول مالیات
از ماده 210 تا ماده 218
 

 

فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها
از ماده 219 تا ماده 235


فصل دوم - ترتیب رسیدگی
از ماده 236 تا ماده 243
فصل سوم- - مرجع حل اختلاف مالیاتی
از ماده 244 تا ماده 251

 
فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی ووظایف واختیارات آن
از ماده 252 تا ماده 260

 

فصل پنجم - هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
از ماده 261 تا ماده 262فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی ووظایف واختیارات آن
از ماده 263 تا ماده 282